Hoe gebeurt de aangifte en controle van de verkiezingsuitgaven van lijsten en kandidaten?

id
52

Opgelet!

Voor politieke partijen met een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijstnaam gelden andere regels.

 

Aangifte

Modaliteiten

Uiterlijk op 13 november 2018 (30 dagen na de verkiezingen) geeft de lijsttrekker voor de lijst en voor elke kandidaat de verkiezingsuitgaven aan bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Dit is de rechtbank van het rechtsgebied waarin de gemeente, het stads- of provinciedistrict is gelegen.

Bij deze aangifte wordt ook een aangifte over de herkomst van de geldmiddelen gevoegd.

Deze aangiften gebeuren op het daartoe bestemde formulieren A105 (voor kandidaten) en

De formulieren worden altijd ondertekend door de lijsttrekker.

Registratie van giften en sponsoring van meer dan 125 euro

Indien bij de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften of sponsoring voor bedragen van 125 euro of meer worden vermeld, registreren de lijsten en kandidaten de identiteit van de natuurlijke personen (voor giften), respectievelijk de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen (bij sponsoring).

De registratie gebeurt tevens op het daartoe bestemde formulieren A106 (voor kandidaten) en

Ze worden altijd ondertekend door de lijsttrekker.

De lijsttrekker behandelt de verstrekte gegevens vertrouwelijk en deelt ze uiterlijk op 13 november 2018 (30 dagen na de verkiezingen) mee aan de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven.

De lijsttrekker kan ook een ander persoon machtigen om de bedoelde aangiften in te dienen.

Controle

Van 14 november 2018 tot en met 28 november 2018 (vanaf de 31ste dag na de verkiezingen gedurende 15 dagen) worden de aangiften van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen ter inzage gelegd bij de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied waarin de gemeente, het stads- of provinciedistrict is gelegen.

De griffie bewaart de aangiften tot en met maandag 11 februari 2019 (gedurende honderdtwintig dagen na de verkiezingen).

Op verzoek van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen bezorgt de griffie de aangiften of een kopie ervan aan het rechtscollege.

Voor de lijsten en de kandidaten doet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitspraak over de eventuele bezwaren en legt, desgevallend, de in het decreet opgesomde sanctie op.

Bij ontstentenis van bezwaar of klacht kunnen de aangiften op de griffie door de kandidaten worden opgehaald tot 11 mei 2019 (drie maanden).

De Controlecommissie controleert de registratie van de giften en de sponsoring van de lijsten en de kandidaten.

Sanctie bij het niet indienen van de aangifte

De lijst die uiterlijk op 13 november 2018 geen aangifte heeft ingediend, wordt gestraft met een administratieve boete van 100 euro per dag vertraging, met een maximum van 3000 euro.

Wanneer de termijn voor het indienen van de aangifte van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen niet wordt gerespecteerd, zal de Raad voor Verkiezingsbetwistingen – bij bezwaar ter zake – de partij schriftelijk aanmanen dit alsnog te doen, onverminderd de bovenvermelde sanctie die zij in dat geval reeds oploopt.

Bij het nalaten de aangifte binnen vijftien dagen na de verzending van de aanmaning in te dienen, wordt de bestuurlijke boete opgetrokken tot € 1 000. De boete wordt vervolgens vermeerderd met € 1 000 per maand vertraging vanaf de zestiende dag na de aanmaning. De sancties worden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan de lijsttrekker of zijn gemachtigde opgelegd.

Naast de sanctie voor de lijst, kan ook de kandidaat waarvan uiterlijk op 13 november 2018 geen aangifte is ingediend, gestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en/of met een geldboete van € 50 tot € 500.

Deze sanctie kan worden opgelegd op grond van een klacht bij de Procureur des Konings. Deze klacht moet worden ingediend uiterlijk op 11 februari 2019 (binnen honderdtwintig dagen na de verkiezingen).

Sanctie bij het onjuist of onvolledig indienen van de aangifte

De lijst die een onjuiste of onvolledige aangifte indient, wordt door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen schriftelijk aangemaand om binnen vijftien dagen de gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Indien de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de gevraagde aanvulling of correctie niet ontvangt binnen vijftien dagen na de verzending van de aanmaning, wordt de lijst gestraft met een bestuurlijke geldboete van € 100 per dag bijkomende vertraging; deze geldboete is beperkt tot een maximum van € 3 000.

De sancties worden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan de lijsttrekker of zijn gemachtigde opgelegd.

In tegenstelling tot de sanctionering van politieke partijen is geen sanctie bepaald voor het geval de lijst(trekker of zijn gemachtigde) ook een latere termijn laat verstrijken.

Naast de sanctie voor de lijst, kan ook de kandidaat waarvan uiterlijk op 13 november 2018 slechts een onvolledige aangifte is ingediend, gestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en/of met een geldboete van € 50 tot € 500.

Deze sanctie kan worden opgelegd op grond van een klacht bij de Procureur des Konings. Deze klacht moet worden ingediend uiterlijk op 11 februari 2019 (binnen honderdtwintig dagen na de verkiezingen).

Bewaring bewijsstukken

De lijsttrekker en de kandidaten bewaren de bewijsstukken betreffende de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen, respectievelijk voor de lijst en hun persoon, tot en met 14 oktober 2020 (gedurende twee jaar na datum van de verkiezingen).