Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Hoe is het gemeentelijk hoofdbureau samengesteld?

id
30

In elke gemeente wordt een gemeentelijk hoofdbureau samengesteld.

In de gemeenten waarin de kiezerslijst bestaat uit één stemafdeling, fungeert het enige stembureau ook als gemeentelijk hoofdbureau.

In de gemeenten die op 1 januari 2019 samengevoegd worden tot een nieuwe gemeente, worden op 14 oktober 2018 buitengewone verkiezingen gehouden voor de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeenten. Voor elke groep van samengevoegde gemeenten wordt één gezamenlijk gemeentelijk hoofdbureau samengesteld;

Samenstelling

Het gemeentelijk hoofdbureau bestaat uit:

  • een voorzitter
  • een plaatsvervangende voorzitter
  • drie bijzitters
  • vier plaatsvervangende bijzitters
  • een secretaris.

Als de voorzitter niet vervangen wordt door de plaatsvervangende voorzitter, dan functioneert deze als vierde bijzitter. Als de voorzitter wel vervangen wordt door de plaatsvervangende voorzitter, dan wordt deze als vierde bijzitter vervangen door een plaatsvervangende bijzitter.

Kandidaten mogen geen lid zijn van het hoofdbureau.

De voorzitter

In de gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk arrondissement, wordt het gemeentelijk hoofdbureau voorgezeten door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of, bij zijn ontstentenis, door de magistraat die hij aanwijst.

In de gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton, wordt het gemeentelijk hoofdbureau voorgezeten door de vrederechter of, bij zijn ontstentenis, door een plaatsvervanger die hij aanwijst.

In de gemeenten die geen hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton of gerechtelijk arrondissement, worden de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau uiterlijk zes maanden voor de dag van de verkiezingen door de vrederechter uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest benoemd.

Als in een gemeente meer dan één vrederechter bevoegd is, beslist de korpsoverste van de vrederechters welke vrederechter deze benoemingen doet.

De bijzitters en plaatsvervangende bijzitters

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau kiest uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters die deel uitmaken van zijn bureau.

De secretaris

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau kiest een secretaris uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest.

De secretaris is niet stemgerechtigd bij de besluitneming van het bureau.

Wanneer wordt het gemeentelijk hoofdbureau samengesteld?

Het gemeentelijk hoofdbureau moet ten minste 34 dagen voor de verkiezing, uiterlijk op 10 september 2018, samengesteld zijn.

De gemeentelijke coördinator

De gemeentelijke coördinator is een gemeentelijk personeelslid dat aangewezen wordt door het college van burgemeester en schepenen en dat belast wordt met de coördinatie van de taken die voor de organisatie van de verkiezingen worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Hij heeft het recht om de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau bij te wonen met adviserende stem.

Er is echter geen bezwaar om deze coördinator ook aan te wijzen als bijzitter of secretaris van het gemeentelijk hoofdbureau. Hij combineert dan beide functies.