Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Hoe is het provinciedistrictshoofdbureau samengesteld?

id
32

In de hoofdplaats van elk provinciedistrict wordt een provinciedistrictshoofdbureau samengesteld.

Samenstelling

Het provinciedistrictshoofdbureau bestaat uit:

  • een voorzitter
  • vier bijzitters
  • vier plaatsvervangende bijzitters
  • een secretaris

Kandidaten mogen er geen deel van uitmaken.

De voorzitter

Als de hoofdplaats van het provinciedistrict tevens hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement, dan wordt het provinciedistrictshoofdbureau voorgezeten door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of, bij zijn ontstentenis, door de magistraat die hij aanwijst.

In alle andere gevallen wordt het provinciedistrictshoofdbureau voorgezeten door de vrederechter of, bij zijn ontstentenis, door een plaatsvervanger die hij aanwijst.

De voorzitter houdt toezicht over het geheel van de verrichtingen in het provinciedistrict en schrijft zo nodig de spoedmaatregelen voor die de omstandigheden mochten vereisen.

De bijzitters en plaatsvervangende bijzitters

De voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau kiest uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters die deel uitmaken van zijn bureau.

De secretaris

De voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau kiest een secretaris uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest.

De secretaris is niet stemgerechtigd bij de besluitneming van het bureau.

Wanneer wordt het provinciedistrictshoofdbureau samengesteld?

Het provinciedistrictshoofdbureau moet ten minste 34 dagen voor de verkiezing, uiterlijk op 10 september 2018,  samengesteld zijn.

 

Provinciaal hoofdbureau

Het provinciedistrictshoofdbureau in de hoofdplaats van de provincie houdt op 14 oktober 2018 zitting als provinciaal hoofdbureau.

Het heeft als taak op de verkiezingsdag vast te stellen welke lijsten de kiesdrempel behaald hebben, de zetels voor de provincieraad te verdelen en de verkozenen en hun opvolgers aan te duiden.