Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Hoe worden lijstnamen beschermd? Hoe worden (gemeenschappelijke) volgnummers toegekend?

id
55

De toekenning van de volgnummers van een lijst (het "lijstnummer") gebeurt in twee stappen.

Politieke formaties met ten minste drie leden in het Vlaams Parlement kunnen hun lijstnamen laten beschermen en een gemeenschappelijk volgnummer aanvragen. De loting hiervan, door de Vlaamse Regering, gebeurt op 4 september 2018. 

Voor alle andere partijen loot de voorzitter van het gemeentelijke hoofdbureau, het stadsdistrictshoofdbureau of het provinciaal hoofdbureau de lijstnummers net na de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten, op 20 september 2018 (indien geen beroep).

Politieke formaties in het Vlaams Parlement: gemeenschappelijke volgnummers

Elke politieke formatie in het Vlaams Parlement die ten minste door drie leden vertegenwoordigd is, kan:

 • een voorstel indienen tot de bescherming van de lijstnaam die ze wil vermelden in de voordrachten van kandidaten
 • een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een gemeenschappelijk (gewestelijk) volgnummer

Het beschermen van de lijstnaam

 • Het voorstel tot bescherming van de lijstnaam moet worden ondertekend door ten minste drie Vlaamse parlementsleden die tot de politieke formatie behoren die de lijstnaam zal gebruiken.
 • Een parlementslid mag maar één enkel voorstel ondertekenen.
 • Een parlementslid die het voorstel heeft ondertekend dient op dinsdag 4 september 2018 (40 dagen voor de verkiezingsdag), tussen tien en twaalf uur, het voorstel tot bescherming van de lijstnaam in bij (de gemachtigde van) de Vlaamse Regering.

Het verkrijgen van een gemeenschappelijk volgnummer

Onmiddellijk na het indienen van de voorstellen tot bescherming van de lijstnaam, dus op 4 september 2018 vanaf 12 uur,  kent de Vlaamse Regering bij loting een gemeenschappelijk volgnummer toe aan een beschermde lijstnaam.

Deze lijstnamen en de gemeenschappelijke volgnummers worden binnen vier dagen in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Na de loting brengt de Vlaamse Regering de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus, de provinciedistrictshoofdbureaus in de provinciehoofdplaats en de stadsdistrictshoofdbureaus op de hoogte van:

 • de toegekende gemeenschappelijke volgnummers
 • de aan de verschillende nummers voorbehouden lijstnamen
 • de gegevens van de nationale voorzitter van de politieke formatie of van de door hem gemandateerden.

Het gebruiken van een gemeenschappelijk volgnummer

Lijstnamen die beginnen met een beschermde lijstnaam, kunnen het gemeenschappelijk volgnummer van die partij gebruiken.

Voorwaarde is wel dat de lijstindiener op 15 september 2018, de dag waarop de voordrachtsakten worden ingediend, aan de voorzitter van het relevante hoofdbureau een getuigschrift kan voorleggen.

Het getuigschrift vermeldt dat de ingediende lijst het gemeenschappelijk volgnummer mag gebruiken.

Het is ondertekend door de nationale voorzitter van de politieke formatie of van de door hem gemandateerde.

Als bij de voordracht geen getuigschrift is gevoegd dan weigert de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau, het gemeentelijk hoofdbureau of het stadsdistrictshoofdbureau het gebruik van de lijstnaam en van het gemeenschappelijke volgnummer door een niet-erkende lijst ambtshalve voor de respectievelijke verkiezingen.

Overige partijen 

Deze regeling is van toepassing op politieke formaties in het Vlaams Parlement met minder dan drie leden of die geen gemeenschappelijk volgnummer hebben aangevraagd en alle andere politieke partijen die een lijst indienen. 

De loting van de lijstnummers gebeurt nadat de kandidatenlijsten definitief zijn afgesloten, op 20 september 2018 (indien geen beroep).

Gemeenteraadsverkiezingen

Eenmaal de kandidatenlijsten definitief zijn afgesloten houdt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een afzonderlijke loting om voor de gemeenteraadsverkiezing de volgnummers toe te kennen aan de lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer op gewestelijk vlak hebben gekregen.

De nummers die bij deze loting worden toegekend, beginnen bij het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting, verricht door de Vlaamse Regering.

Eerst wordt een volgnummer toegekend aan de volledige lijsten, vervolgens aan de onvolledige lijsten.

Stadsdistrictsraadsverkiezingen

De regeling voor de gemeenteraadsverkiezingen is ook van toepassing op de verkiezing van de stadsdistrictsraden.

Provincieraadsverkiezingen

Provinciedistrictshoofdbureau buiten de provinciehoofdplaats: verzoek om hetzelfde volgnummer

Een lijst die een voordrachtsakte indient bij de voorzitter een provinciedistrictshoofdbureau dat buiten de provinciehoofdplaats ligt, kan vragen om hetzelfde volgnummer te krijgen als zal worden toegekend aan een lijst die in de provinciehoofdplaats is ingediend. Dat verzoek wordt aangeduid op de voordrachtsakte.

De voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau die dit verzoek ontvangt, zendt onmiddellijk een exemplaar van de voordrachtsakte aan de voorzitter van het provinciaal hoofdbureau.

De lijsttrekker van de in de provinciehoofdplaats voorgedragen lijsten of de kandidaat die hij daartoe gemandateerd heeft, mag ter plaatse tot uiterlijk 16 uur op woensdag 19 september 2018 inzage nemen van de verzoekschriften. Hij verklaart zich al dan niet schriftelijk akkoord met het gebruik van hetzelfde volgnummer.

1e Loting van de lijstnummers voor de provincieraadsverkiezingen

Nadat de kandidatenlijsten definitief zijn afgesloten, houdt de voorzitter van het provinciaal hoofdbureau een afzonderlijke loting om voor de provincieraadsverkiezing de volgnummers toe te kennen aan de lijsten:

 • die geen gemeenschappelijk volgnummer op gewestelijk vlak hebben gekregen;
 • die een akkoord hebben gekregen om hetzelfde volgnummer te krijgen als zal worden toegekend aan een van de lijsten, ingediend in de provinciehoofdplaats

Het provinciaal hoofdbureau is het provinciedistrictshoofdbureau van de provinciehoofdplaats.

De nummers die bij deze loting worden toegekend, beginnen bij het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting van de gemeenschappelijk volgnummers op 4 september.

Eerst wordt een volgnummer toegekend aan de volledige lijsten, vervolgens aan de onvolledige lijsten.

2e Loting van de lijstnummers voor de provincieraadsverkiezingen

Onmiddellijk daarna loot de voorzitter van het provinciaal hoofdbureau voor elk provinciedistrict een afzonderlijke loting om voor de provincieraadsverkiezing een volgnummer toe te kennen aan de lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer hebben gekregen

 • op gewestelijk vlak
 • op provinciaal vlak

De nummers die bij deze loting worden toegekend, beginnen bij het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting voor de gemeenschappelijke volgnummers op provinciaal vlak.

De voorzitter deelt onmiddellijk het resultaat van de lotingen via het snelste kanaal mee aan de voorzitters van de andere provinciedistrictshoofdbureaus van de provincie.