Mogen verkiezingsaffiches en -borden langs autosnelwegen en gewestwegen?

id
163

Volgens artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 16/7/2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, is verkiezingspubliciteit voor verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie, gemeente- of districtsraadverkiezingen vrijgesteld van omgevingsvergunning.

Deze vrijstelling doet echter geen afbreuk aan andere wettelijke voorschriften, zoals het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 waarbij regels worden gesteld op het aanplakken en reclame maken. Dit KB verbiedt publiciteit op vrijstaande constructies langs alle autosnelwegen en langs de meeste gewestwegen voor zover herkenbaar vanaf die wegen en ongeacht de afstand. Voor verkiezingspubliciteit is geen uitzonderingsbepaling toepasbaar.

Voor inlichtingen over de regeling geldend langs een welbepaalde gewestweg, beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, kan u zich wenden tot de volgende afdelingen:

Hoewel het KB van 14 december 1959 vrijstaande publiciteitsinrichtingen principieel verbiedt, zal het Agentschap Wegen en Verkeer niet ageren tegen verkiezingspubliciteit die langs gewestwegen wordt aangebracht op door de gemeente beschikbaar gestelde dragers.

Op openbaar domein is verkiezingspubliciteit op eigen dragers verboden (conform het besluit van de Vlaamse Regering dd. 20/4/2012 houdende de algemene regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten).

Tenslotte vereist een inname van het openbaar domein, beheerd door het Vlaamse Gewest, steeds (m.a.w. onverminderd bovenvermeld KB van 14 december 1959 en de vrijstelling van de omgevingsvergunningsplicht) een vergunning vanwege de wegbeheerder en de burgemeester.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal verkiezingspubliciteit, die zonder vergunning op het openbaar gewestdomein geplaatst wordt, ambtshalve verwijderen.