Verkiezingscampagne: Mag een kandidaat tijdens de sperperiode een evenement organiseren?

Ja.

Tijdens de sperperiode mogen de politieke partijen, de lijsten en de kandidaten, alsook derden die propaganda voor hen willen maken, evenementen organiseren zelfs al passen die evenementen duidelijk in een electorale campagne of strekken ze ertoe de actie van een partij of lijst te ondersteunen.  

Er mogen altijd bals, soupers, sport of culturele manifestaties, jaarlijks feest van de burgemeester… worden georganiseerd.

Aangeven als verkiezingsuitgave

De kosten voor de organisatie van evenementen moeten wel worden aangegeven als verkiezingsuitgaven, tenzij het om een periodiek evenement gaat.

Uitzondering: periodieke evenementen

Festiviteiten die sinds verscheidene jaren rond hetzelfde tijdstip en om dezelfde redenen worden georganiseerd, worden beschouwd als periodieke evenementen en de uitgaven voor de organisatie van deze evenementen worden niet als uitgaven voor verkiezingspropaganda beschouwd als de evenementen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ze worden niet uitsluitend voor verkiezingsdoeleinden georganiseerd;

  • het gaat om geregelde en telkens terugkerende evenementen die altijd op dezelfde wijze worden georganiseerd.

De periodiciteit ervan wordt beoordeeld hetzij aan de hand van een referentieperiode van twee jaar voor de sperperiode waarin het evenement in kwestie jaarlijks eenmaal moet hebben plaatsgevonden, hetzij aan de hand van een referentieperiode van vier jaar voor de sperperiode waarin het evenement in kwestie tweejaarlijks ten minste eenmaal moet hebben plaatsgevonden.

Als de uitgaven voor reclame en uitnodigingen in vergelijking met het gewone verloop van een dergelijk evenement evenwel uitzonderlijk blijken te zijn, moeten ze bij wijze van uitzondering wel als verkiezingsuitgave aangerekend worden.

Deze evenementen worden dus geacht niet uitsluitend te worden georganiseerd met het oog op verkiezingspropaganda. Het is louter toeval dat zij in de verkiezingsperiode plaatsvinden. Daarom moet in beginsel geen enkele uitgave hiervoor als verkiezingsuitgave worden aangerekend.

Geen geschenken of gadgets

Bij het organiseren van evenementen moeten politieke partijen, lijsten en kandidaten, alsook derden die propaganda voor politieke partijen, lijsten of kandidaten willen maken, er rekening mee houden dat zij tijdens deze evenementen geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden.

Dit verbod moet zowel bij periodieke evenementen als bij niet-periodieke evenementen worden geëerbiedigd. Zo mag er bijvoorbeeld geen gratis drank of eten worden aangeboden.