Wanneer kan je uitgesloten of geschorst worden van het kiesrecht?

  • je mag geen politieambtenaar zijn. Politieambtenaren mogen immers geen kandidaat zijn voor een politiek mandaat (artikel 127 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus). Dit geldt voor alle verkiezingen, ongeacht waar de politieambtenaar zijn ambt uitoefent.;
  • je mag niet veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, wegens één van de misdrijven, vermeld in artikel 240, 241, 243, en 245 tot en met 248 van het Strafwetboek, gepleegd tijdens de uitoefening van een openbaar ambt. De onverkiesbaarheid eindigt 12 jaar na de veroordeling.