Welke voornaam of achternaam kan op de voordrachtsakte?

De voordrachtsakte vermeldt:

  • de voornaam, eventueel de roepnaam van de kandidaat
  • de achternaam van de kandidaat

De akte vermeldt verder ook de geboortedatum, het geslacht, het rijksregisternummer, de hoofdverblijfplaats, de nationaliteit, de handtekening van de kandidaten en van de kiezers die hen voordragen, evenals de lijstnaam die bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet moet staan.

Achternaam van de echtgeno(o)t(e)

De naam van een gehuwde kandidaat mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van de echtgenoot of echtgenote van de kandidaat.

De naam van een kandidaat die weduwnaar of weduwe is, mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van de overleden echtgenoot of echtgenote van de kandidaat.

Voor de toepassing van deze bepaling worden de personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten, met echtgenoten gelijkgesteld.

De achternaam waarmee een kandidaat op het stembiljet of op het scherm van de stemcomputer verschijnt kan maximaal 25 lettertekens lang zijn.

Roepnaam in plaats van officiële voornaam

Soms wenst een kandidaat niet op te komen met de voornaam die (eerst) op hun identiteitskaart staat en verkiest hij zijn roepnaam, de voornaam waarbij hij gekend is.

Dat kan.

Vaak is de roepnaam een afgeleide van zijn voornaam of één van zijn andere officiële voornamen.

Als de roepnaam evenwel geen van zijn voornamen is (of geen afgeleide is van één van zijn voornamen) dan voegt de kandidaat een akte van bekendheid bij de voordrachtsakte.

Deze akte van bekendheid kan afgeleverd worden door een vrederechter, een notaris of de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.