Aangifte van verkiezingsuitgaven door lijsten (gemeenteraadsverkiezingen)

Nummer
G103

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier geven de lijsten de uitgaven voor verkiezingspropaganda aan die ze hebben gedaan voor de gemeenteraads­verkiezingen op 14 oktober 2018, alsook de herkomst van de geldmiddelen voor die uitgaven.

Uitgaven voor verkiezingspropaganda zijn alle uitgaven en financiële verbintenissen voor mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele boodschappen die verricht worden tijdens de sperperiode, die loopt van 1 juli 2018 tot en met 14 oktober 2018, en erop gericht zijn het resultaat van een politieke partij, een lijst en de kandidaten ervan gunstig te beïnvloeden.

Het maximumbedrag van de uitgaven voor de verkiezingspropaganda van de lijsten wordt per schijf berekend:

  • tot 1000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 2,70 euro per ingeschreven kiezer
  • van 1001 tot 5000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 1,10 euro per ingeschreven kiezer
  • van 5001 tot 10.000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 0,80 euro per ingeschreven kiezer
  • van 10.001 tot 20.000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 1 euro per ingeschreven kiezer
  • van 20.001 tot 40.000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 1,10 euro per ingeschreven kiezer
  • van 40.001 tot 80.000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 1,20 euro per ingeschreven kiezer
  • vanaf 80.001 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 0,14 euro per ingeschreven kiezer

Op 3 september 2018 deelde de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, de maximumbedragen mee die de lijsten mogen uitgeven voor de verkiezingen van de raden.

Wanneer, waar en door wie moet dit formulier worden ingediend?

De lijsttrekker of de door de lijsttrekker gemachtigde persoon moet deze aangifte uiterlijk op 13 november 2018 bezorgen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de gemeente ligt. De lijsttrekker of de door de lijsttrekker gemachtigde persoon moet dit formulier ondertekenen.

Let op!

- Zelfs als een lijst geen verkiezingsuitgaven heeft gedaan, moet de lijsttrekker dit formulier toch invullen. In dat geval hoeft de lijsttrekker alleen vraag 1 tot en met 4 in te vullen en het formulier te ondertekenen (9).
 

- Als bij de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften of sponsorbedragen van 125 euro of meer worden vermeld, registreren de lijsten de identiteit van de natuurlijke personen (voor giften), respectievelijk de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen (bij sponsoring), en ook het door hen geschonken of gesponsorde bedrag. De lijsten gebruiken daarvoor het formulier “G104 - Registratie van de identiteitsgegevens van de schenkers van giften en sponsors van sponsorbedragen van 125 euro of meer voor de verkiezingsuitgaven van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen” en delen die gegevens via de lijsttrekker of zijn gemachtigde rechtstreeks mee aan de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven.

Aandachtspunt: aangifte uitgaven partijen en lijsten voor campagnes van één of meer kandidaten (boegbeeldcampagnes)

In het kader van hun strategische autonomie mogen politieke partijen en lijsten tijdens hun campagne één of meer van hun kandidaten extra in de aandacht plaatsen (de zogenaamde ‘boegbeeldcampagne’).

Gevolg gevend aan de aanbevelingen van de Vlaamse Controlecommissie van 2006 (vademecum p.17) werd in de aangifteformulieren de mogelijkheid ingebouwd om te vermelden dat een partij of een lijst een ‘boegbeeldcampagne’ heeft gevoerd.

Zowel in formulier A101 (aangifte door de partijen) als in formulier G103 (aangifte door de lijsten) wordt gevraagd naar een overzicht van de kandidaten waarvan de partij, respectievelijk de lijst, de campagne financiert met een overzicht van de uitgaven per kandidaat; in formulier A105 (aangifte door de kandidaat) wordt gevraagd naar een bewijsstuk over zijn of haar aanwijzing als boegbeeld voor de partij of de lijst, dit wil zeggen de afspraak tussen de partij of de lijst en de kandidaat dat de partij, respectievelijk de lijst de financiering op zich zal nemen voor (een gedeelte) van de verkiezingspropaganda van de kandidaat.

Het gebruik hiervan is echter niet verplicht. Er staat geen sanctie op het niet toevoegen van dit bewijsstuk. Het maakt enkel de controle gemakkelijker en het vermijdt onnodige bezwaren tegen mogelijke schending van de regelgeving over de verkiezingsuitgaven.

De uitgaven om een ‘boegbeeld’ extra in de aandacht te brengen, worden immers aangegeven als verkiezingsuitgaven van de partij of in voorkomend geval van de lijst en niet als verkiezingsuitgaven van de kandidaten in kwestie.

In het formulier A105 (aangifte door de kandidaat) worden de verkiezingsuitgaven die gefinancierd werden door de partij of de lijst, dus niet vermeld. Bij de inzage van de aangiften zou een kandidaat van een andere partij wel kunnen afleiden dat bepaalde uitgaven van een kandidaat niet zijn aangegeven, want door de boegbeeldcampagne is die kandidaat veel in de aandacht gekomen, maar dat blijkt niet uit de aangifte van zijn uitgaven.

Maar die uitgaven zijn wel aangegeven in het aangifteformulier van de partij (A101) en/of in het aangifteformulier van de lijst (G103). Als de partij met een bewijsstuk kan aantonen dat ze die kandidaat als boegbeeld heeft gebruikt, zal men deze discussie vermijden.

Hoe wordt de aangifte gecontroleerd?

De aangiften worden van 14 november 2018 tot en met 28 november 2018 ter inzage gelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. De griffie bewaart de aangiften tot en met 11 februari 2019. Als de Raad voor Verkiezingsbetwistingen erom verzoekt, bezorgt de griffie een kopie van de aangiften aan de Raad.

Bezwaren op grond van de schending van de regelgeving over verkiezingsuitgaven door lijsttrekkers kunnen worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen doet, met inachtneming van de rechten van de verdediging, uitspraak over de eventuele bezwaren en legt in voorkomend geval sancties op.

De controlecommissie Verkiezingsuitgaven, kan, als ze een inbreuk vaststelt, een klacht neerleggen bij de procureur des Konings.

Als er geen enkele klacht bij de procureur des Konings of bezwaar bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is ingediend, kunnen de aangiften afgehaald worden gedurende drie maanden na 11 februari 2019.

De lijsttrekker moet de bewijsstukken over de verkiezingsuitgaven, bijvoorbeeld facturen, en de gegevens over de herkomst van de geldmiddelen, gedurende twee jaar na de verkiezingen bewaren.

Wat is de procedure en de eventuele sanctie als dit formulier niet of niet tijdig wordt ingevuld?

De lijst die dit formulier niet heeft ingediend op uiterlijk 13 november 2018, wordt gestraft met een administratieve boete van 100 euro per dag vertraging, met een maximum van 3000 euro.

Wanneer de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitspraak doet over een bezwaar over de verkiezingsuitgaven en de herkomst van geldmiddelen van een lijst die dit formulier niet heeft ingediend, maant de Raad de lijst in kwestie schriftelijk aan om de aangifte in te dienen, onverminderd de bovenvermelde sanctie. Als de lijst binnen vijftien dagen na de verzending van de aanmaning dit formulier niet indient, wordt ze gestraft met een administatieve boete van 1.000 euro. Die administratieve boete wordt vermeerderd met 1.000 euro per volledige maand vertraging, te rekenen vanaf de zestiende dag na de verzending van de aanmaning.

De sancties worden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan de lijsttrekker opgelegd.

Wat is de procedure en eventuele sanctie als dit formulier onjuist of onvolledig wordt ingevuld?

De lijst die een onjuiste of onvolledige aangifte indient, wordt door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen schriftelijk aangemaand om binnen vijftien dagen de gegevens te corrigeren of aan te vullen. Als de lijst de gevraagde aanvulling of correctie niet indient binnen vijftien dagen na de verzending van de aanmaning, wordt de lijst gestraft met een administratieve geldboete van 100 euro per dag bijkomende vertraging. Die geldboete is beperkt tot een maximum van 3 000 euro. De sancties worden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan de lijsttrekker opgelegd.

Welke wetgeving is van toepassing op deze aangifte?

Op deze aangifte is Deel 4, Titel 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 van toepassing.

Voor de gemeenteraadsverkiezing in een gemeente die op 1 januari 2019 wordt samengevoegd, is ook artikel 352, tweede lid, 9° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 van toepassing.