Aangifte van verkiezingsuitgaven door lijsten (provincieraadsverkiezingen)

Nummer
P103

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier geven de lijsten de uitgaven voor verkiezingspropaganda aan die ze hebben gedaan voor de provincieraads­verkiezingen op 14 oktober 2018, alsook de herkomst van de geldmiddelen voor die uitgaven.

Uitgaven voor verkiezingspropaganda zijn alle uitgaven en financiële verbintenissen voor mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele boodschappen die verricht worden tijdens de sperperiode, die loopt van 1 juli 2018 tot en met 14 oktober 2018, en erop gericht zijn het resultaat van een politieke partij, een lijst en de kandidaten ervan gunstig te beïnvloeden.

Het maximumbedrag van de uitgaven voor de verkiezingspropaganda van de lijsten wordt per schijf berekend:

  • tot 1000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 2,70 euro per ingeschreven kiezer
  • van 1001 tot 5000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 1,10 euro per ingeschreven kiezer
  • van 5001 tot 10.000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 0,80 euro per ingeschreven kiezer
  • van 10.001 tot 20.000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 1 euro per ingeschreven kiezer
  • van 20.001 tot 40.000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 1,10 euro per ingeschreven kiezer
  • van 40.001 tot 80.000 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 1,20 euro per ingeschreven kiezer
  • vanaf 80.001 ingeschreven kiezers op de kiezerslijst: 0,14 euro per ingeschreven kiezer

Op 3 september 2018 deelde de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, de maximumbedragen mee die de lijsten mogen uitgeven voor de verkiezingen van de raden.

Wanneer, waar en door wie moet dit formulier worden ingediend?

De lijsttrekker of de door de lijsttrekker gemachtigde persoon moet dit formulier uiterlijk op 13 november 2018 bezorgen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin het provinciedistrict ligt. De lijstrekker of de door de lijsttrekker gemachtigde persoon moet dit formulier ondertekenen.

Let op!

-  Zelfs als een lijst geen verkiezingsuitgaven heeft gedaan, moet de lijsttrekker dit formulier toch invullen. In dat geval hoeft de lijsttrekker alleen vraag 1 tot en met 4 in te vullen en het formulier te ondertekenen (9).
 

-  Als bij de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften of sponsoring voor bedragen van 125 euro of meer worden vermeld, registreren de lijsten de identiteit van de natuurlijke personen (voor giften), respectievelijk de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen (bij sponsoring), en ook het door hen geschonken of gesponsorde bedrag.
De lijsten gebruiken daarvoor het formulier “P104 - Registratie van de identiteitsgegevens van de schenkers van giften en sponsors van sponsorbedragen van 125 euro of meer voor de verkiezingsuitgaven van een lijst voor de provincieraadsverkiezingen” en delen die gegevens via de lijsttrekker of zijn gemachtigde rechtstreeks mee aan de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven.

Hoe wordt de aangifte gecontroleerd?

De aangiften worden van 14 november 2018 tot en met 28 november 2018 ter inzage gelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. De griffie bewaart de aangiften tot en met 11 februari 2019. Als de Raad voor Verkiezingsbetwistingen erom verzoekt, bezorgt de griffie een kopie van de aangiften aan de Raad.

Bezwaren op grond van de schending van de regelgeving over verkiezingsuitgaven door lijsttrekkers kunnen worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen doet, met inachtneming van de rechten van de verdediging, uitspraak over de eventuele bezwaren en legt in voorkomend geval sancties op.

De Controlecommissie Verkiezingsuitgaven kan als ze een inbreuk op de giften- en sponsorregeling door een lijst vaststelt, een klacht neerleggen bij de procureur des Konings.

Als er geen enkele klacht bij de procureur des Konings of bezwaar bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is ingediend, kunnen de aangiften afgehaald worden gedurende drie maanden na 11 februari 2019.

De lijsttrekker moet de bewijsstukken over de verkiezingsuitgaven, bijvoorbeeld facturen, en de gegevens over de herkomst van de geldmiddelen, gedurende twee jaar na de verkiezingen bewaren.

Wat is de procedure en de eventuele sanctie als dit formulier niet of niet tijdig wordt ingevuld?

De lijst die dit formulier niet heeft ingediend op uiterlijk 13 november 2018, wordt gestraft met een administratieve boete van 100 euro per dag vertraging, met een maximum van 3000 euro.

Wanneer de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitspraak doet over een bezwaar over de verkiezingsuitgaven en de herkomst van geldmiddelen van een lijst die dit formulier niet heeft ingediend, maant de Raad de lijst in kwestie schriftelijk aan om de aangifte in te dienen, onverminderd de bovenvermelde sanctie. Als de lijst binnen vijftien dagen na de verzending van de aanmaning dit formulier niet indient, wordt ze gestraft met een administatieve boete van 1000 euro. Die administratieve boete wordt vermeerderd met 1.000 euro per volledige maand vertraging, te rekenen vanaf de zestiende dag na de verzending van de aanmaning.

De sancties worden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan de lijsttrekker opgelegd.

Wat is de procedure en eventuele sanctie als dit formulier onjuist of onvolledig wordt ingevuld?

De lijst die een onjuiste of onvolledige aangifte indient, wordt door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen schriftelijk aangemaand om binnen vijftien dagen de gegevens te corrigeren of aan te vullen. Als de lijst de gevraagde aanvulling of correctie niet indient binnen vijftien dagen na de verzending van de aanmaning, wordt de lijst gestraft met een administratieve geldboete van 100 euro per dag bijkomende vertraging. Die geldboete is beperkt tot een maximum van 3 000 euro. De sancties worden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan de lijsttrekker opgelegd.

Welke wetgeving is van toepassing op deze aangifte?

Op deze aangifte is Deel 4, Titel 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 van toepassing.