Aanwijzing als (plaatsvervangend) bijzitter van een stembureau met digitale stemming

Nummer
Ae05a

Het formulier wijst een bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau in een gemeente die digitaal stemt, aan. 

Als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement) doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (of de magistraat die hij aanwijst) de aanstelling.

In alle andere gevallen staat de vrederechter van het gerechtelijk kanton (of zijn gemachtigde) waartoe de gemeente behoort daarvoor in.