OCMW-raadsverkiezingen: voordracht van kandidaten door aftredende OCMW-raadsleden in gemeenten met minstens 5000 inwoners

Nummer
O27a

Met deze akte kunnen aftredende OCMW-raadsleden van een gemeente met minstens 5000 inwoners kandidaten voordragen voor de OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in hun gemeente. Ten minste twee aftredende OCMW-raadsleden moeten deze akte ondertekenen.

U mag deze akte toevoegen aan de voordrachtsakte voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De gemeenteraadskiezers die de voordracht van de kandidaten voor de gemeenteraad hebben ondertekend, mogen ook deze akte ondertekenen.

Als de voordrachtsakte voor de gemeenteraad een getuige en een plaatsvervangende getuige vermeldt voor de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau, zijn diezelfde getuigen ambtshalve ook aangewezen voor de OCMW-raadsverkiezingen.

Als die getuigen niet willen of kunnen optreden als getuigen voor de OCMW-raadsverkiezingen, kunnen de kandidaten die in deze akte worden voorgedragen, in vraag 3 van deze voordrachtsakte zelf een getuige en een plaatsvervangende getuige aanwijzen.

De kandidaten wijzen in vraag 5 ook drie kiezers aan uit de kiezers die deze voordrachtsakte ondertekenen. Een van die drie ondertekenaars bezorgt deze akte tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau op zaterdag 15 september 2018, tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

Digitale ingave kandidatenlijsten

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.

U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met een webtoepassing die later op deze site beschikbaar zal komen.

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.