Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Gegevensverwerking in het kader van de verkiezingen: aftredend raadslid dat een lijst voordraagt

De gegevensverwerking

In het kader van het algemeen belang, meer bepaald met het oog op de ordelijke organisatie van de verkiezingen, worden uw persoonsgegevens als aftredend gemeenteraadslid als volgt verwerkt.

Als aftredend raadslid kan u een lijst van een politieke partij voordragen. In dit geval verstrekt u ook persoonsgegevens, meer bepaald door het invullen van uw naam, rijksregisternummer, nationaliteit en adres op de voordrachtsakte van de kandidaten die u vervolgens ondertekent (artikel 71, derde lid LPKD). De voordrachtsakten worden bezorgd aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, van het stadsdistrictshoofdbureau of van het provinciedistrictshoofdbureau (artikel 68, 83 en 84 LPKD) en tijdens het onderzoek van de kandidatenlijsten nemen alle leden van het hoofdbureau kennis van deze akten (artikel 85-100 LPKD). De gegevens op de voordrachtakten worden ingevoerd in de computertoepassing van ABB, dat verantwoordelijk is voor de verdere gegevensverwerking. De persoonsgegevens van de kiezers op de voordrachtsakten worden bewaard tot zes jaar na de geldigverklaring van de verkiezingen. Nadien kunnen ze door ABB geaggregeerd en geanonimiseerd worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Uw rechten

Als aftredend gemeenteraadslid heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft u het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken. Tot slot heeft u ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt gedurende de periode dat één van de voorgaande verzoeken wordt beoordeeld. Daarnaast heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 02/274 48 00 – contact@apd-gba.be).

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verkiezingen gebeurt door verschillende personen en instanties. Indien de gegevensverwerking gebeurt door de Vlaamse overheid, kan u uw verzoek om één of meer van bovenvermelde rechten uit te oefenen, richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – ABB.veiligheid@kb.vlaanderen.be). Gebeurt de verwerking door een andere entiteit, dan zullen wij u zoveel als mogelijk doorverwijzen naar de juiste contactpersoon. Voor meer informatie omtrent de gegevensverwerking door de Vlaamse overheid in het kader van de lokale verkiezingen kan u ook steeds contact opnemen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – info@vlaanderenkiest.be) of met de functionaris voor gegevensbescherming (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – ABB.veiligheid@kb.vlaanderen.be).

Voorgaande toelichting omtrent uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming doet geen afbreuk aan andere rechten die het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet of andere regelgeving aan aftredende gemeenteraadsleden toekent.

* LPKD = Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Dit decreet is de basistekst voor de organisatie van de verkiezingen. ​​​​​​​