Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Hoe gaat de afgifte van kiezerslijsten in zijn werk?

id
557

Let op!

Wat is de kiezerslijst?

De kiezerslijst bevat de gegevens van de (Belgische en niet-Belgische) gemeenteraadskiezers van de gemeente op basis van de toestand op 1 augustus 2018.

De lijst wordt echter door het Rijksregister pas getrokken tijdens het weekend van 18/19 augustus (*), zodat de gemeenten voldoende tijd krijgen om alle registraties die tijdens de laatste weken voor 1 augustus werden ingediend, te verwerken.

Twee wetgevende bepalingen vormen de basis om kiezerslijsten ter beschikking te stellen:

 • voor lijsttrekkers en kandidaten: artikel 20 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD): 
 • voor politieke partijen: artikel 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister

(*) eerder was gemeld 25/26 augustus

De kiezerslijst voor lijsttrekkers en kandidaten (art. 20 LPKD)

Wie beroep doet op dit artikel, verkrijgt toegang tot de gegevens van de kiezerslijst, d.w.z. de lijst met de personen die als kiezers – zowel Belgische als buitenlandse - geregistreerd zijn voor de lokale en de provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

De kiezerslijsten zijn alleen nog op digitale wijze beschikbaar.

Papieren exemplaren worden niet meer geleverd.

Wie kan de kiezerslijst krijgen?

Alleen deze personen kunnen een kiezerslijst krijgen:

 • de lijsttrekker = de personen die zich er schriftelijk toe verbinden een kandidatenlijst voor te dragen voor de verkiezingen in de gemeente of voor de verkiezingen in het kiesdistrict waarin de gemeente ligt;

 • iedere persoon die als kandidaat voorkomt op een voordracht, ingediend met het oog op de verkiezing.

Gratis of tegen betaling?

 • de lijsttrekker krijgt 1 gratis exemplaar als de kiezerslijst op een digitale gegevensdrager (USB-stick) gegeven wordt; als de kiezerslijst op  een andere manier gegeven wordt, bv. door met een code toegang te verlenen tot een webtoepassing, dan is het (steeds) gratis;
 • de kandidaten: tegen betaling van de kostprijs.

Op welke manier moet je de lijst aanvragen?

Met een schriftelijk verzoek aan de burgemeester.

De verzoeker moet de kiezerslijst bij de burgemeester enkel nog aanvragen op schriftelijke wijze. Daarmee worden ook digitale boodschappen bedoeld, bijvoorbeeld via e-mail. Het moet dus niet langer gaan om een aangetekende aanvraag.

Wanneer kan je de lijst aanvragen en wanneer krijg je hem?

 • aanvragen: er is geen uiterste datum vanaf wanneer of tot wanneer voorzien. De kiezerslijsten kunnen in principe tot aan de verkiezingen opgevraagd worden.
 • krijgen: aangezien de kiezerslijsten pas beschikbaar zijn vanaf 20 augustus 2018 (*), zal dit niet vóór deze datum kunnen gebeuren. Kandidaten kunnen de kiezerslijst niet voor 17 september 2018 krijgen, aangezien de kandidatenlijsten pas op 15 september 2018 worden ingediend.

(*) Eerder was gemeld 27 augustus

Welke gegevens bevat de lijst?

Voor elke persoon die aan de kiesvoorwaarden voldoet, bevat de lijst:

 • de voornaam of voornamen
 • achternaam 
 • geboortedatum
 • geslacht
 • hoofdverblijfplaats.

Voor de niet-Belgische personen die als kiezer geregistreerd zijn, wordt op de lijst ook de nationaliteit vermeld. Naast de naam van de niet-Belgische kiezers  van een andere lidstaat van de Europese Unie staat de letter “G”, naast de naam van de niet-Belgische kiezers die geen onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, staat de letter “V”.

Voor welk doel mag je de kiezerslijst gebruiken?

Het gebruik van de kiezerslijst is expliciet beperkt tot de periode van de terbeschikkingstelling van de lijst en de verkiezingsdatum, en alleen voor verkiezingsdoeleinden.

Als een aanvrager van de kandidatenlijst wordt geschrapt, mag hij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken, ook niet voor verkiezingsdoeleinden. Wie uiteindelijk toch geen kandidatenlijst indient, en ook geen kandidaat is, kan ook geen gebruik meer maken van de kiezerslijst, ook niet voor verkiezingsdoeleinden.

Exemplaren of afschriften van de kiezerslijst mogen niet afgegeven worden aan personen die niet gemachtigd zijn ze te ontvangen.

 

De kiezerslijst voor politieke partijen

Wie kan de personenlijst (een uittreksel uit het bevolkingsregister) aanvragen?

Politieke partijen kunnen personenlijsten uit het bevolkingsregister aanvragen.

Dit kan enkel op schriftelijke aanvraag en met vermelding van het gebruik waarvoor ze gevraagd worden. Lokale lijsten en individuele kandidaten kunnen hiervan geen gebruik maken.

De juridische basis zijn de artikelen 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

Onder welke vorm – digitaal en/of papier – kan men de lijst krijgen?

Digitaal of op papier.

Gratis of tegen betaling?

Tegen de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde kostprijs volgens de gekozen wijze van de kiezerslijst (digitaal of op papier).

Wanneer is hij verkrijgbaar?

De gegevens mogen enkel gevraagd en gebruikt worden voor verkiezingsdoeleinden tijdens de zes maanden die voorafgaan aan de verkiezingsdag.

De personenlijst mag niet meer gebruikt worden na de verkiezingsdatum.

Op welke manier moet je de lijst aanvragen?

Op schriftelijke aanvraag en met vermelding van het gebruik waarvoor de lijst gevraagd wordt.

De politieke partij verstrekt daarbij een attest waaruit blijkt dat zij kandidaten zal voorstellen voor de kieskring waarin de gemeente zich bevindt.

De door de aanvragers geleverde bewijsstukken worden drie jaar bewaard. De bestemmeling van de lijst moet bij de overhandiging van de lijst geïnformeerd worden dat hij deze niet zelf mag doorgeven aan derden en dat hij ze niet voor andere doeleinden mag gebruiken dan de doeleinden, vermeld in de aanvraag (in de begeleidende brief of in het opschrift op de verstrekte lijst).

Welke gegevens bevat de lijst?

De lijst bevat dezelfde gegevens als de kiezerslijst die gegeven wordt op basis van artikel 20 LPKD, en heeft alleen betrekking op de personen die de kiesvoorwaarden vervullen op de datum van de aanvraag door de politieke partijen, dus met de Belgische kiezers en de buitenlandse kiezers die al ingeschreven zijn op de datum van de aanvraag.

De “potentiële” buitenlandse kiezers die nog niet ingeschreven zijn in de kiezerslijst op de datum van de aanvraag, voldoen nog niet aan alle kiesvoorwaarden, namelijk de inschrijvingsvoorwaarde, en worden bijgevolg niet vermeld in de verstrekte lijsten.

Voor welk doel mag je de lijst gebruiken?

Alleen voor verkiezingsdoeleinden.