Wat is de rol van de gemeentelijke coördinator?

id
401

In 2018 wijzen alle gemeentebesturen een gemeentelijke coördinator aan. (art. 37 §8 LPKD)

Wie is de gemeentelijke coördinator?

De gemeentelijke coördinator is een personeelslid van de gemeente die het college van burgemeester en schepenen aanduidt.

Bekendmaking gemeentelijke coördinator

Het college van burgemeester en schepenen maakt de aanwijzing van de gemeentelijke coördinator bekend door vóór 1 april 2018 een e-mail te sturen aan info@vlaanderenkiest.be met als onderwerp: “Aanstelling gemeentelijke coördinator – gemeente (X)”.

Deze e-mail bevat:

 • De naam en voornaam van de gemeentelijke coördinator
 • Zijn e-mailadres
 • Zijn telefoonnummer (GSM)

Wat zijn de taken van de gemeentelijke coördinator?

De gemeentelijke coördinator moet de taken van de gemeente bij de organisatie van de verkiezingen coördineren.

Hij is ook de contactpersoon van de gemeente voor:

 • de vrederechter of de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
 • het gemeentelijk hoofdbureau
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur (dat de verkiezingen organiseert)
 • burgers die opgeroepen zijn (om bv. in een stembureau te zetelen)

In de praktijk zal deze persoon onder meer voor uitvoering van de volgende taken instaan:

 • toezien op het opstellen van de kiezerslijsten;
 • toezien op het drukken en het verzenden van de oproepingsbrieven;
 • het bijhouden van de samenstelling van het gemeentelijk hoofdbureau en de registratie daarvan in de contactendatabank van het Agentschap Binnenlands Bestuur;
 • mededeling van de rijksregisternummers van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter aan het agentschap;
 • ervoor zorgen dat de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de PIN-code van hun E-ID-kaart kennen, alsook alle andere leden en alle medewerkers die resultaten zullen opladen (via manuele invoer of via USB-stick);
 • de uitvoering van de nodige testen met de verkiezingssoftware (nu allemaal via webbrowser);
 • ervoor zorgen dat het hoofdbureau kan zetelen;
 • helpen met de logistiek en het ondersteunend personeel voor het hoofdbureau;
 • ondersteuning bij de organisatie van de opleidingen;
 • invoer van de samenstelling van de stem- en telbureaus in de contactendatabank van het agentschap;

Mag de gemeentelijke coördinator in het gemeentelijk hoofdbureau zetelen?

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau kiest uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest de (plaatsvervangende) bijzitters en zijn secretaris. (art. 37 §3 en §4 LPKD).

De gemeentelijke coördinator heeft het recht om de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau bij te wonen met adviserende stem.

Er is echter geen bezwaar om deze coördinator aan te wijzen als bijzitter of secretaris van het gemeentelijk hoofdbureau. Hij combineert dan beide functies.

Vervangt de gemeentelijke coördinator de coördinator voorzien in het Digitaal Kiesdecreet?

Nee, dit zijn twee verschillende functies met andere verantwoordelijkheden.

In de gemeenten waar digitaal gestemd wordt, stelt het college twee coördinatoren aan:

 • de gemeentelijke coördinator
 • de coördinator digitaal stemmen.

De taken van deze laatste zijn ook verschillend. (art. 11 DKD)

De coördinator digitaal stemmen zorgt voor:

 • de organisatie van de opleiding van de voorzitters van de stembureaus;
 • de uitvoering van de verplichte technische testen van de apparatuur;
 • de opstelling van de apparatuur in de stembureaus;
 • de verdeling van de logistieke verbruiksgoederen die nodig zijn op de dag van de verkiezingen;
 • hulp bij het gebruik van de apparatuur door de bureauleden;
 • de coördinatie van het melden en het oplossen van technische problemen vóór en op de verkiezingsdag.