Wie wijst de bijzitters van een stembureau of een telbureau aan?

id
45

Als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement, wijst de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of, bij zijn afwezigheid, de magistraat die hij aanwijst, de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van een stembureau aan.

In alle andere gevallen wijst de vrederechter van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, of, bij zijn afwezigheid de plaatsvervanger die hij aanwijst, de bijzitter en plaatsvervangende bijzitters van een stembureau aan.

De aanwijzing gebeurt uiterlijk op 3 september 2018.

De magistraat, of zijn plaatsvervanger, brengt de betrokkenen op de hoogte van hun aanwijzing. Hij verzoekt hen tevens hun ambt op de gestelde dagen te komen waarnemen.

In geval van verhindering moeten zij de magistraat die hen heeft aangewezen, daarvan bericht geven binnen drie dagen na de kennisgeving.

De magistraat voorziet in hun vervanging.