Ontvangstbewijs voor de akte van fractievorming - provincieraad

Nummer
P26d

De provinciegriffier vult dit ontvangstbewijs in op het ogenblik dat hij een afschrift van de akte van fractievorming ontvangt. Hij laat de persoon die de akte indient, het ontvangstbewijs mee ondertekenen en overhandigt het hem onmiddellijk.