Lokale verkiezingen: gemeenten zijn niet verplicht aanplakborden te plaatsen

Datum
26-10-2017

In de aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 stellen verschillende gemeenten de vraag of zij verplicht zijn te voorzien in aanplakborden voor verkiezingspropaganda. Zij verwijzen daarbij naar een arrest van de Raad van State van 3 september 2012, waarbij de beslissing van een gemeentebestuur om ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 geen aanplakborden ter beschikking te stellen, werd geschorst. 

Naar aanleiding van dat arrest heeft de Vlaamse Regering op 31 maart 2017 haar principiële goedkeuring gegeven aan een voorontwerp van besluit waarmee de gemeente zou worden verplicht ruimte aan te bieden om alle partijen de mogelijkheid te geven om propaganda te voeren. De Vlaamse Regering heeft die wijziging principieel goedgekeurd, waarna, zoals de procedure voorziet, het advies van de Raad van State werd ingewonnen. 

In dat advies zegt de Raad van State duidelijk dat uit het voornoemde arrest niet op algemene wijze kan worden afgeleid dat de gemeenten verplicht zouden zijn om te voorzien in aanplakborden om verkiezingspropaganda te voeren.

Bijgevolg moet hieruit geconcludeerd worden dat de gemeenten niet verplicht zijn om in aanplakborden voor verkiezingspropaganda te plaatsen.