Correctie op totalisatie bij 6 stembureaus in Vlaanderen

Datum
24-10-2018

Lokale en provinciale verkiezingen 14 oktober 2018: Correctie op totalisatie bij 6 stembureaus in Vlaanderen

 

24 oktober 2018

In navolging van de verkiezingen van 14 oktober werden ex post controles uitgevoerd op de verwerking van de resultaten in alle stembureaus. Dit is een standaardprocedure bij verkiezingen om te controleren of de uitgebrachte stemmen correct verwerkt zijn. In 6 stembureaus, in evenveel Vlaamse gemeenten [1], werd een verschil vastgesteld tussen het aantal effectief uitgebrachte stemmen en het geregistreerde totaal aantal in het resultatenbeheer. Het betreft telkens 1 stembureau in de volgende gemeenten: Aalter, Haacht, Keerbergen, Machelen, Mechelen en Puurs-Sint-Amands.

Onderzoek wijst uit dat het verschil in elk van deze gevallen het gevolg is van een verkeerde handeling met een USB-stick tijdens de afsluitprocedure van de betreffende stembureaus. Het totaliseren of optellen van de uitgebrachte stemmen (d.i. de verwerking van de individuele stemmen tot een totaalbestand), is onderbroken door het vroegtijdig uittrekken van een USB-stick. Het betreft duidelijk een onbedoelde handeling bij het afsluiten van het stembureau. De totalisatie van de uitgebrachte stemmen is in deze 6 stembureaus hierdoor onvolledig.

De leverancier van de digitale stemapparatuur, Smartmatic, analyseerde samen met het erkend controleorgaan, PwC, de logbestanden van de 6 stembureaus in detail en bevestigt de oorzaak. In geen enkel ander stembureau in Vlaanderen zijn er afwijkingen geconstateerd tussen het aantal uitgebrachte en het aantal getotaliseerde stemmen.

In aanwezigheid van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid, PwC en Smartmatic, en met instemming van het College van Deskundigen van het Vlaams Parlement, werd de totalisatie van de uitgebrachte stemmen van elk van deze stembureaus overgedaan.

De betreffende fout heeft geen impact op de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het uiteindelijke, correcte resultaat van de verkiezing heeft wel een impact op 4 mandaten, die eerder waren toegewezen aan een andere kandidaat binnen dezelfde lijst. Voor een beperkt aantal verkiezingskandidaten verandert ook de volgorde van hun verkiezingsresultaat binnen de lijst, zonder dat dit impact heeft op hun mandaat. De correcties hebben geen impact op de zetelverdeling op het niveau van de provincieraadsverkiezingen. Het overzicht van de impact op de zetelverdeling is opgenomen in bijlage 1

De geldigverklaring van de verkiezingen is de juridische bevoegdheid van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen [2]. Dit rechtscollege is bevoegd om de juistheid van de zetelverdeling en de rangorde van de verkozenen na te gaan, en in voorkomend geval te wijzigen.

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet bepaalt dat het College van Deskundigen een evaluatierapport omtrent de verkiezingsorganisatie voorlegt aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, 10 dagen na de verkiezingsdag. Dat gebeurde op 24 oktober 2018. Het College is op de hoogte van de bovenstaande bevindingen.

Persvragen: communicatie.abb@kb.vlaanderen.be - 0472/ 64 70 14

***

[1] In totaal werd in Vlaanderen gekozen in 6093 stembureaus, waarvan 3358 digitale stembureaus.

[2] Met het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges werden de provinciale raden voor verkiezingsbetwistingen vervangen door één Raad voor Verkiezingsbetwistingen, een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat uitspraak doet over de bezwaren die worden ingediend naar aanleiding van de verkiezingen op 14 oktober 2018.

DOCX

Stemcijfers en berekeningsoverzichten

PDF
Aalter_bis
PDF
Haacht_bis
PDF
Keerbergen_bis
PDF
Machelen_bis
PDF
Mechelen_bis
PDF
Puurs-Sint-Amands_bis
PDF
PDF
PDF